89 feet high 148 feet wide  Samrat Yantra  Jantar Mantar  Jaipur

1728年にマハラジャが宮殿内に創った天文台には高さ27m幅45mの巨大な日時計がある

January 28 2015  Samrat Yantra  Jantar Mantar

Accuracy of 2 seconds  Samrat Yantra  Jantar Mantar

巨大日時計は6cmが1分で2秒の目盛りが刻まれている

                Laghu Samrat Yantra                                Nadi Valaya Yantra

Jai Prakash Yantra               

       カウンター